Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden UZIN UTZ Nederland bv

ONDERDEEL A - Algemeen

1. Toepasselijkheid

(1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of overige verlening van diensten en/of leveringen van zaken van of met UZIN UTZ Nederland.

(2) De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de contractspartij van UZIN UTZ Nederland wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

(3) Afwijking van deze algemene voorwaarden kan alleen plaatsvinden indien uitdrukkelijk tussen partijen schriftelijk overeengekomen.

(4) Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan tast dit de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aan. Ten aanzien van deze bepaling(en) vindt wettelijke conversie plaats ex artikel 3:42 BW.

2. Aanbiedingen, offertes en prijzen

(1)  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle aanbiedingen en offertes van UZIN UTZ Nederland vrijblijvend, ook indien daarin een termijn is opgenomen voor de aanvaarding daarvan.

(2) Alle prijzen in aanbiedingen of offertes van UZIN UTZ Nederland zijn onder voorbehoud, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen.

(3) Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief btw.

(4) Het is UZIN UTZ Nederland toegestaan verhogingen opgetreden in onder andere lonen, grondstofprijzen, brandstofkosten, vervoerskosten, opslagkosten, (de)montagekosten, wisselkoersen, verzekeringspremies en heffingen van overheidswege (waaronder begrepen belastingen, invoerrechten en dergelijke), ontstaan na het uitbrengen van de aanbieding of offerte, aan de contractspartij van UZIN UTZ Nederland door te berekenen voor die diensten en leveringen die op dat moment nog door UZIN UTZ Nederland moeten worden verricht.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

(1) De overeenkomst komt pas tot stand nadat UZIN UTZ Nederland de aanvaarding van de aanbieding of offerte schriftelijk aan haar contractspartij heeft bevestigd door middel van een opdrachtbevestiging of factuur dan wel door middel van een schriftelijke en door beide partijen ondertekende overeenkomst.

(2) Zolang UZIN UTZ Nederland de aanvaarding niet schriftelijk heeft bevestigd dan wel de overeenkomst nog niet door beide partijen voor akkoord is ondertekend, is UZIN UTZ Nederland gerechtigd de aanbieding of offerte te herroepen of wijzigen.

(3) Indien in de aanvaarding door de contractspartij van UZIN UTZ Nederland voorbehouden of wijzigingen in de aanbieding of offerte zijn aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand, indien UZIN UTZ Nederland schriftelijk aan haar contractspartij heeft bevestigd daarmee volledig en zonder voorbehoud te kunnen instemmen.

(4) Wijzigingen in de tot stand gekomen overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden na de totstandkoming zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

4. Betaling en facturering

(1) Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, dient betaling in euro’s en uiterlijk binnen dertig (30) dagen na factuurdatum door UZIN UTZ Nederland te zijn ontvangen op een door UZIN UTZ Nederland aangewezen bank- of girorekening. Deze termijn geldt als stipt en fataal.

(2) Indien de contractspartij van UZIN UTZ Nederland in gebreke blijft in de (tijdige) betaling van een factuur, dan verkeert zij van rechtswege in verzuim en is zij de wettelijke handelsrente verschuldigd over het verschuldigde factuurbedrag.

(3) De contractspartij van UZIN UTZ Nederland is niet bevoegd op de betalingen aan UZIN UTZ Nederland enig bedrag wegens een door haar gestelde tegenvordering in mindering te brengen of te verrekenen.

(4) Indien de contractspartij van UZIN UTZ Nederland de hoogte van een factuur van UZIN UTZ Nederland betwist, dan schort dat de betalingsverplichting van de contractspartij niet op.

(5) Indien UZIN UTZ Nederland bij het in verzuim geraken van haar contractspartij overgaat tot buitengerechtelijke maatregelen, waaronder begrepen aanmaningen, sommaties of incasso maatregelen, komen de kosten daarvan voor rekening van de contractspartij. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 350,--. Ten aanzien van een particuliere contractspartij van UZIN UTZ Nederland worden de buitengerechtelijke kosten in rekening gebracht conform de wettelijke voorschriften.

(6) UZIN UTZ Nederland heeft steeds het recht om zekerheid voor de betaling te verlangen van haar contractspartij of vooruitbetaling te vorderen.

(7) UZIN UTZ Nederland zal, gelet op de verwerking van persoonsgegevens bij de facturatie, zorgdragen voor een behoorlijke en zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens in aansluiting met de AVG.

(8) UZIN UTZ Nederland zal, gelet op de verwerking van persoonsgegevens bij de facturatie, passende technische en organisatorische maatregelen nemen, gelet op de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, alsmede gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens in het kader van de facturatie aan de contractspartij met zich meebrengen.  

5. Levertijden, levering, aflevering en risico

(1) UZIN UTZ Nederland spant zich in de overeengekomen termijnen aan te houden. Deze termijnen zijn echter geen fatale termijnen. Bij overschrijding daarvan dient de contractspartij UZIN UTZ Nederland schriftelijk en deugdelijk in gebreke te stellen waarbij een minimale termijn van  veertien (14) dagen wordt gesteld.

(2) Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, geschiedt levering af magazijn van UZIN UTZ Nederland of van de door haar ingeschakelde derde(n).

(3) Ingeval (af)levering niet plaatsvindt overeenkomstig het bepaalde in lid 2 zullen de zaken worden (af)geleverd op de overeengekomen plaats(en) op de wijze als in de offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst is bepaald of naderhand tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. De kosten hiervan, waaronder mede begrepen de transportkosten, komen volledig voor rekening van de contractspartij van UZIN UTZ Nederland.

(4) De zaken zijn voor rekening en risico van de contractspartij van UZIN UTZ Nederland vanaf het moment van levering zoals bedoeld in dit artikel.

6. Niet-toerekenbare tekortkoming

(1) De in artikel 5 genoemde levertijd of overeengekomen termijn voor het verrichten van andere diensten wordt verlengd met de periode, gedurende welke UZIN UTZ Nederland door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.

(2) Van overmacht aan de zijde van UZIN UTZ Nederland is sprake, indien UZIN UTZ Nederland na de totstandkoming van de overeenkomst als bedoeld in artikel 3 verhinderd wordt aan één of meerdere verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, sneeuwval, werkstaking, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, vertraging in de aanlevering van grondstoffen, of tijdens transport, niet werkbare omstandigheden, ziekte, arbeidsongeschiktheid, of uitval van personeel, en voorts alle overige oorzaken buiten de schuld of risico van UZIN UTZ Nederland ontstaan en feiten en omstandigheden waarbij van UZIN UTZ Nederland redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat zij aan haar verplichtingen dient te voldoen.

(3) Pas indien door overmacht de leveringen van zaken of andere diensten met meer dan twee (2) maanden worden vertraagd, zijn zowel UZIN UTZ Nederland als haar contractspartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, door middel van een aan de andere partij gerichte schriftelijke ontbindingsverklaring. De overeenkomst is ontbonden op het moment dat de in de tweede volzin bedoelde schriftelijke verklaring de andere partij heeft bereikt. In dat geval heeft UZIN UTZ Nederland, onverminderd het bepaalde in lid 4, slechts recht op de vergoeding van de door haar gemaakte kosten tot het moment waarop de ontbindingsverklaring de andere partij heeft bereikt.

(4) Ingeval door overmacht de resterende te leveren zaken of te leveren diensten van UZIN UTZ Nederland meer dan twee (2) maanden worden vertraagd is de contractspartij van UZIN UTZ Nederland niettemin gehouden de overeengekomen vergoeding aan UZIN UTZ Nederland te voldoen voor de zaken of diensten die reeds door UZIN UTZ Nederland zijn geleverd dan wel zijn verricht, alsmede voor dat deel van de werkzaamheden of zaken dat ten gevolge van die overmacht niet meer kunnen worden afgemaakt, of voor aflevering gereed kunnen worden gemaakt tot het moment waarop de overmacht is ingetreden.

7. Garantie, aansprakelijkheid en vrijwaring

(1) UZIN UTZ Nederland verleent uitsluitend garantie op haar diensten en producten onder de voorwaarden en bedingen zoals opgenomen in de met de contractspartij van UZIN UTZ Nederland gesloten garantieovereenkomst.

(2) Buiten de situatie dat UZIN UTZ Nederland jegens haar contractspartij aansprakelijk is op basis van een verleende garantie als bedoeld in lid 1, waarbij de aansprakelijkheid van UZIN UTZ Nederland is beperkt overeenkomstig het bepaalde in de van toepassing zijnde garantievoorwaarden, is UZIN UTZ Nederland slechts aansprakelijk voor schade, geleden door de contractspartij of derden, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van UZIN UTZ Nederland, zulks met inachtneming van het hierna bepaalde.

(3) Voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade waartegen UZIN UTZ Nederland verzekerd is en slechts voor zover de verzekeraar tot uitkering overgaat, dan wel die schade waartegen zij redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn gelet op de in de branche van UZIN UTZ Nederland geldende gebruiken.

(4) Tenzij de schade ontstaat als gevolg van opzet of grove schuld is UZIN UTZ Nederland evenwel nimmer gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade waaronder begrepen winst- of inkomstenderving en indirecte of gevolgschade waaronder begrepen immateriële schade, vertragingsschade en schade van derden.

(5) Ingeval van aansprakelijkheid op grond van dit artikel is UZIN UTZ Nederland nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan de netto factuurwaarde van de betreffende aflevering of verrichte dienst, zulks met een maximum van € 5.000,--.

(6) De contractspartij van UZIN UTZ Nederland is gehouden UZIN UTZ Nederland, alsmede de door haar ingeschakelde derde(n), te vrijwaren voor enige aanspraken van derden wegens vergoeding van schade als gevolg van het gebruik of toepassing van de geleverde zaken of prestatie(s).

(7) Indien de contractspartij van UZIN UTZ Nederland één of meerdere verplichtingen uit de overeenkomst met UZIN UTZ Nederland of deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is zij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en volledig aansprakelijk voor alle schade die UZIN UTZ Nederland en door haar ingeschakelde derde(n) daardoor lijdt, zulks onverminderd de overige rechten en bevoegdheden van UZIN UTZ Nederland op grond van de wet of op grond van deze algemene voorwaarden.

8. Eigendomsvoorbehoud

(1) Alle afgeleverde of nog te leveren zaken blijven in eigendom van UZIN UTZ Nederland, totdat haar contractspartij de daarvoor overeengekomen prijs volledig heeft voldaan.

(2) Onverminderd het bepaalde in lid 1 is de contractspartij van UZIN UTZ Nederland bevoegd de aan haar onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening door te verkopen en te leveren aan derden.

(3) Bij een doorverkoop als bedoeld in lid 2 is de contractspartij verplicht ten behoeve van UZIN UTZ Nederland op haar eerste verzoek een stil pandrecht te vestigen op alle uit de doorverkoop voortvloeiende rechten en vorderingen.

(4) Ingeval UZIN UTZ Nederland in het kader van de tot stand gekomen overeenkomst tevens te vergoeden werkzaamheden heeft verricht, blijven de afgeleverde zaken in eigendom van UZIN UTZ Nederland totdat haar contractspartij (tevens) alle daarmee samenhangende en opeisbare vorderingen heeft voldaan.

(5) Zolang de eigendom op grond van de voorgaande leden nog niet op de contractspartij van UZIN UTZ Nederland is overgegaan, is zij buiten de situatie als bedoeld in lid 2 niet bevoegd de aan haar afgeleverde zaken geheel of gedeeltelijk te vervreemden, aan derden te verpanden of anderszins met rechten te bezwaren.

(6) Vanaf het moment dat de contractspartij van UZIN UTZ Nederland op grond van artikel 4 of anderszins in verzuim is geraakt of UZIN UTZ Nederland goede grond heeft te vrezen dat zij in verzuim zal geraken, is UZIN UTZ Nederland bevoegd de aan de contractspartij afgeleverde zaken, zonder voorafgaande ingebrekestelling, terug te vorderen. De contractspartij is verplicht deze zaken op eerste verzoek van UZIN UTZ Nederland onverwijld aan haar terug te geven en daarvoor de noodzakelijke of vereiste medewerking te verlenen in de ruimste zin des woords. De kosten die met deze teruggave gemoeid zijn, komen voor rekening van de contractspartij van UZIN UTZ Nederland.

(7) De contractspartij van UZIN UTZ Nederland is, zolang de eigendom van de (af)geleverde zaken nog niet aan haar is overgegaan maar zij al wel de feitelijke macht daarvan heeft verkregen, verplicht gedurende die periode ervoor te zorgen dat die zaken in dezelfde staat en kwaliteit blijven als waarin zij verkeerden op het moment van (af)levering, alsmede ervoor te zorgen dat deze zaken ten gunste van het eigendomsrecht van UZIN UTZ Nederland individualiseerbaar zijn en blijven.

(8) De contractspartij van UZIN UTZ Nederland is verplicht de (af)geleverde zaken als bedoeld in lid 7 van dit artikel tegen brand, ontploffings- en waterschade alsook tegen diefstal te verzekeren en de polissen daarvan op eerste verzoek van UZIN UTZ Nederland ter inzage te geven, bij gebreke waarvan de contractspartij gehouden is alle daaruit voor UZIN UTZ Nederland voortvloeiende schade te vergoeden.

9. Verzuim contractspartij van UZIN UTZ Nederland

(1) Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze algemene voorwaarden is de contractspartij van UZIN UTZ Nederland van rechtswege in verzuim ingeval van schorsing van betalingen, van aanvraag of verlening van surseance van betaling, faillietverklaring, van toepassing verklaring van schuldsaneringsregeling, liquidatie van de onderneming, haar overlijden, of indien de contractspartij door beslaglegging of anderszins haar vermogen verliest.

(2) UZIN UTZ Nederland is in al deze gevallen bevoegd, met onmiddellijke ingang, en zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst (al dan niet gedeeltelijk) te ontbinden. Dit, onverminderd het recht op schadevergoeding.

(3) Indien UZIN UTZ Nederland van deze bevoegdheid gebruik maakt, is elke vordering op haar contractspartij direct opeisbaar.

10.  Intellectueel eigendom

(1) UZIN UTZ Nederland behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van het intellectuele eigendomsrecht, in het bijzonder de rechten inzake door UZIN UTZ Nederland ontworpen of tot stand gebrachte schetsen, litho’s, foto’s, tekeningen en modellen, (project)plannen, rapportages en producten of zaken en dergelijke, onverminderd het bepaalde in deze algemene voorwaarden.

(2) Het is de contractspartij van UZIN UTZ Nederland niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van UZIN UTZ Nederland de door UZIN UTZ Nederland verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, tekeningen en dergelijke, te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze bestemd zijn en niet te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter kennisneming van derden te brengen.

(3) De contractspartij van UZIN UTZ Nederland vrijwaart UZIN UTZ Nederland voor alle aanspraken van derden ingeval van opdrachten van de contractspartij aan UZIN UTZ Nederland tot (re)productie van zaken of door deze verstrekte informatie of gegevens waar intellectuele eigendomsrechten van deze derden op rusten.

(4)  UZIN UTZ Nederland is gerechtigd om de door haar geleverde zaken of verleende diensten met naam, merk, reclameboodschap of andere uiting van contractspartij van UZIN UTZ Nederland af te beelden in catalogi, reclamedrukwerk, publicaties, advertenties of deze tijdens beurzen en tentoonstellingen te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van haar contractspartij of derden. Dit, zonder dat UZIN UTZ Nederland daarvoor enige vergoeding aan de contractspartij of een derde is verschuldigd.

11.  Toepasselijk recht en bevoegde rechter

(1) Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.

(2) Alle geschillen, daaronder begrepen die welke slechts door één van partijen als zodanig wordt beschouwd, worden beslecht door de Nederlandse rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van UZIN UTZ Nederland, tenzij de wet dwingend anders bepaalt.

ONDERDEEL B - BIJZONDERE VOORWAARDEN ARTURO DESIGNVLOEREN

12. Toepasselijkheid en hiërarchie

(1) Deze bijzondere voorwaarden zijn naast de algemene voorwaarden uit onderdeel A van toepassing ingeval en voor zover een Arturo designvloer van UZIN UTZ Nederland wordt ontworpen, ontwikkeld, verkocht, geleverd en/of aangebracht.

(2) Het bepaalde in onderdeel B van deze voorwaarden sluit de toepasselijkheid van het bepaalde in onderdeel A slechts uit voor zover daar in onderdeel B uitdrukkelijk van wordt afgeweken.

(3) Ingeval van tegenstrijdigheden geldt de volgende rangorde, waarbij het eerstgenoemde voorrang heeft voor het daarna genoemde:
- bepalingen uit de designovereenkomst en / of leveringsovereenkomst zoals in artikel 13 en/of artikel 14 bedoeld;
- onderdeel B van deze voorwaarden;
- onderdeel A van deze voorwaarden.

 

13.  Contractuele verhoudingen bij designovereenkomst

(1)  Ingeval de contractspartij van UZIN UTZ Nederland aan UZIN UTZ Nederland de opdracht verleent voor het ontwerpen en ontwikkelen van een Arturo design, zal UZIN UTZ Nederland als opdrachtnemer naar beste weten en kunnen een Arturo design, een vloerontwerp en vloerconcept dat is ontworpen en ontwikkeld door of namens de ontwerpers van de aan UZIN UTZ Nederland toebehorende Arturo ontwerpstudio, ontwikkelen. Op UZIN UTZ Nederland rusten in dit kader geen resultaatsverplichtingen.

(2) De verschuldigdheid van de ontwerpkosten voor het Arturo design alsmede de wijze van berekening en facturering daarvan worden vastgelegd in de designovereenkomst.

(3) Ingeval de contractspartij van UZIN UTZ Nederland randvoorwaarden of criteria stelt ofwel instructies, aanwijzingen en dergelijke geeft of wil geven waaraan het Arturo design zal moeten voldoen, dan is UZIN UTZ Nederland slechts gehouden daar rekening mee te houden bij het door haar te ontwerpen Arturo design, indien en voor zover deze expliciet zijn opgenomen en op heldere en begrijpelijke wijze zijn omschreven in de designovereenkomst.

(4) Eventuele randvoorwaarden, aanwijzingen, instructies of criteria en dergelijke van de contractspartij van UZIN UTZ Nederland als bedoeld in lid 3 tasten de artistieke onafhankelijkheid en vrijheid van UZIN UTZ Nederland niet aan om die naar eigen inzicht en vormgeving te vertalen of te implementeren in het door haar te vervaardigen Arturo design.

(5) Bij de beoordeling of UZIN UTZ Nederland de in lid 1 bedoelde opdracht juist dan wel naar behoren heeft vervuld, blijft de esthetische waarde buiten beschouwing.

(6) UZIN UTZ Nederland ontwerpt en ontwikkelt in eerste instantie een voorlopig Arturo design dat ter goedkeuring aan haar contractspartij wordt voorgelegd alvorens de Arturo applicateur, zijnde een applicateur opgeleid in het Arturo Trainingscenter van UZIN UTZ Nederland om Arturo designvloeren aan te brengen en door UZIN UTZ Nederland gecertificeerd als Arturo Application Partner, de daarop gebaseerde Arturo vloer aanbrengt krachtens de uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 15.

(7) Ingeval de contractspartij van UZIN UTZ Nederland het voorlopig design afkeurt, dan wordt aan UZIN UTZ Nederland ten minste een nadere termijn gegund van veertien (14) dagen om het voorlopig design nader aan te passen aan de wensen van de contractspartij. De contractspartij van UZIN UTZ Nederland is daarbij verplicht concrete aanwijzingen te geven in welk opzicht aanpassing gewenst is, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan het in lid 4 bedoelde uitgangspunt.

(8) Een afkeuring als bedoeld in lid 7 impliceert geen tekortkoming en geeft de contractspartij van UZIN UTZ Nederland  geen recht op ontbinding, schadevergoeding of restitutie.

(9) Ingeval het voorlopige design na aanpassing (of herhaalde aanpassingen) als bedoeld in lid 7 opnieuw wordt afgekeurd en het niet tot een definitief design en/of niet tot een uitvoeringsovereenkomst komt, blijft de contractspartij van UZIN UTZ Nederland verplicht om de voor het Arturo design overeengekomen vergoeding aan UZIN UTZ Nederland te voldoen en is lid 8 van overeenkomstige toepassing.

(10) Voor het te ontwerpen Arturo design mag UZIN UTZ Nederland zonder voorafgaande toestemming van haar contractspartij naar eigen keuze en inzicht kunstenaars of derden inschakelen, tenzij die inschakeling leidt tot een aanpassing van de overeengekomen vergoeding.

(11) Alle intellectuele eigendomsrechten op het Arturo design en, voor zover die rechten tevens rusten op de feitelijk aangebrachte Arturo designvloer, op de Arturo designvloer blijven te allen tijde volledig en uitsluitend in eigendom bij UZIN UTZ Nederland. Het maken van kopieën of toepassen van het Arturo design in andere vorm, in andere ruimtes of locaties of het wijzigen van het design dan wel het anderszins verveelvoudigen of openbaar maken van het Arturo design is slechts toegestaan na voorafgaande en schriftelijke instemming van UZIN UTZ Nederland.

(12) Voor zover UZIN UTZ Nederland in het door haar ontworpen Arturo design gehoor heeft gegeven aan instructies, aanwijzingen, criteria en dergelijke als bedoeld in lid 3 en blijkt dat het door haar ontworpen Arturo design (mede) daardoor inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden, vrijwaart de contractspartij UZIN UTZ Nederland voor aanspraken van derden uit dien hoofde.

(13) Het is de contractspartij van UZIN UTZ Nederland niet toegestaan om het door UZIN UTZ Nederland ontwikkelde (goedgekeurde dan wel afgekeurde) Arturo design door een andere applicateur te laten aanbrengen dan een Arturo applicateur. Arturo vloeren mogen uitsluitend worden aangebracht door Arturo applicateurs.

(14) Ingeval en zodra UZIN UTZ Nederland constateert dat haar contractspartij in strijd handelt met het bepaalde in lid 13, is de contractspartij van UZIN UTZ Nederland direct en zonder nadere ingebrekestelling gehouden om al hetgeen de niet bevoegde applicateur heeft gepresteerd op zijn kosten volledig ongedaan te (laten) maken, bij gebreke waarvan de contractspartij van UZIN UTZ Nederland een direct en ineens opeisbare boete van € 500,-- per dag verschuldigd is voor iedere dag, een dagdeel daaronder begrepen, dat contractspartij van UZIN UTZ Nederland daarmee in gebreke blijft, in welk geval UZIN UTZ Nederland tevens gerechtigd is om die ongedaanmaking zelf te (laten) realiseren op kosten van de contractspartij van UZIN UTZ Nederland.

14.  Contractuele verhoudingen bij leveringsovereenkomst

(1) Leveringsovereenkomsten gesloten tussen UZIN UTZ Nederland en de Arturo applicateur verplichten UZIN UTZ Nederland alleen tot levering van de materialen die de Arturo applicateur heeft aangeschaft voor het verkopen, leveren en aanbrengen van een Arturo designvloer zoals omschreven in de leveringsovereenkomst. Op UZIN UTZ Nederland rusten slechts aanvullende verplichtingen voor zover dat uitdrukkelijk en ondubbelzinnig is bedongen in de leveringsovereenkomst.

(2) UZIN UTZ Nederland is niet verantwoordelijk voor de aanschaf of keuzes van bepaalde materialen door de Arturo applicateur voor het aanbrengen van een Arturo vloer, ook niet ingeval UZIN UTZ Nederland een vloeradvies voor de betreffende eindafnemer van UZIN UTZ Nederland of voor een bepaald project heeft verstrekt. De Arturo applicateur is en blijft daarvoor zelf beslissingsbevoegd en eindverantwoordelijk. De Arturo applicateur is de partij met expertise aangaande het aanbrengen van Arturo vloeren op locatie. De expertise van UZIN UTZ Nederland heeft alleen betrekking op het ontwikkelen en produceren van de materialen die benodigd zijn om een Arturo vloer te kunnen aanbrengen op locatie.

(3) UZIN UTZ Nederland aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor alle informatie, richtlijnen, bestekteksten, overzichten, adviezen, productbladen en dergelijke die zij heeft verstrekt dan wel ter inzage of als download bestand aanbiedt aan de Arturo applicateur en derden. Het gebruik van deze informatie (bronnen) geschiedt onder eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico van de Arturo applicateur. UZIN UTZ Nederland staat dan ook niet in voor eventuele verschrijvingen, verouderde informatie en dergelijke.

15.  Contractuele verhoudingen bij uitvoeringsovereenkomsten

(1) Uitvoeringsovereenkomsten gesloten tussen de Arturo applicateur en eindafnemer voor het verkopen, leveren en aanbrengen van een Arturodesign vloer,  worden altijd en uitsluitend aangegaan in eigen naam en voor eigen rekening en risico van de Arturo applicateur. De Arturo applicateur handelt daarbij nimmer als vertegenwoordiger of gevolmachtigde van UZIN UTZ Nederland.

(2) UZIN UTZ Nederland is dan wel wordt nimmer zelf contractspartij bij de uitvoeringsovereenkomst. De Arturo applicateur vrijwaart UZIN UTZ Nederland voor aanspraken van de eindafnemer en derden uit dien hoofde.

(3) De Arturo applicateur onthoudt zich van iedere gedraging – nalaten daaronder begrepen  - waardoor bij de eindafnemer of derden de indruk, de schijn dan wel het vertrouwen wordt of kan worden opgewekt dat:  (1) hij in naam van – of als gemachtigde handelt van UZIN UTZ Nederland, (2) UZIN UTZ Nederland (mede) contractspartij tegenover de eindafnemer zou zijn, dan wel (3) dat de eindafnemer uit enige andere hoofde rechtstreekse aanspraken of vorderingen heeft dan wel kan instellen tegenover UZIN UTZ Nederland.

(4) De eindafnemer kan slechts rechtstreekse aanspraken of vorderingen instellen tegenover UZIN UTZ Nederland voor zover dat (1) expliciet en schriftelijk tussen UZIN UTZ Nederland en de eindafnemer is overeengekomen dan wel (2) voor zover dat expliciet voortvloeit uit een schriftelijk en origineel garantiebewijs dat UZIN UTZ Nederland aan de eindafnemer heeft verstrekt.

(5) Voor zover UZIN UTZ Nederland op enigerlei wijze rechtstreeks contact heeft met de eindafnemer dan wel rechtstreeks materialen aflevert of een Arturo design rechtstreeks aan de eindafnemer verstrekt anders dan op grond van een designovereenkomst, handelt UZIN UTZ Nederland buiten het bepaalde in lid 4 altijd en uitsluitend als hulppersoon, alsmede in naam - en voor rekening en risico van de Arturo applicateur.

(6) UZIN UTZ Nederland aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de uitvoering of nakoming van de uitvoeringsovereenkomst door de Arturo Applicateur, ook niet ingeval door of namens UZIN UTZ Nederland in dat kader een vloeradvies is verstrekt.

(7) Arturo designs worden altijd en uitsluitend ontwikkeld en verstrekt voor rekening en risico van de contractspartij van UZIN UTZ Nederland en/of de Arturo applicateur.

(8) Uitsluitend de Arturo applicateur beoordeelt en beslist of het Arturo design daadwerkelijk is te realiseren tot - dan wel is aan te brengen als een Arturo vloer. UZIN UTZ Nederland aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het daadwerkelijk dan wel feitelijk toepassen van het Arturo design door of namens de Arturo applicateur, ook niet ingeval UZIN UTZ Nederland daarvoor een vloeradvies mocht hebben verstrekt.

(9) Ingeval de Arturo applicateur bij de uitvoering van de uitvoeringsovereenkomst hulppersonen wenst in te schakelen of één van diens daaruit voortvloeiende verplichtingen aan een derde wenst over te dragen, is dit slechts toegestaan nadat UZIN UTZ Nederland daarvoor uitdrukkelijk en schriftelijk haar toestemming heeft verleend.

ONDERDEEL C - INLENING VAN PROFESSIONALS
16.  Toepasselijkheid en hiërarchie

(1) Deze aanvullende voorwaarden zijn naast de algemene voorwaarden uit onderdeel A van toepassing ingeval en voor zover een inlener een inleenovereenkomst met UZIN UTZ Nederland heeft gesloten.

(2) Het bepaalde in onderdeel C van deze voorwaarden sluit de toepasselijkheid van het bepaalde in onderdeel A slechts uit voor zover daar in onderdeel C uitdrukkelijk van wordt afgeweken.

(3) Ingeval van tegenstrijdigheden geldt de volgende rangorde, waarbij het eerstgenoemde voorrang heeft voor het daarna genoemde:
- bepalingen uit de inleenovereenkomst;
- onderdeel C van deze algemene voorwaarden;
- onderdeel A van deze algemene voorwaarden.

17.  Inleenovereenkomst en uitgangspunten

(1) UZIN UTZ Nederland is te allen tijde bevoegd om de inleenovereenkomst dan wel terbeschikkingstelling van de professional (natuurlijk persoon al dan niet in dienst van UZIN UTZ Nederland) met onmiddellijke ingang te beëindigen ingeval zij de professional wegens dringende of klemmende redenen zelf moet inzetten voor haar eigen activiteiten. Onder dringende of klemmende redenen wordt in ieder geval (maar niet uitsluitend) gerekend een overmacht situatie als bedoeld in artikel 6 lid 2.

(2) De professional verricht de werkzaamheden uitsluitend onder leiding en toezicht van de inlener. UZIN UTZ Nederland heeft geen toezicht op de werkplek dan wel op de door de professional te verrichten werkzaamheden. Op eerste verzoek van UZIN UTZ Nederland rapporteert de inlener over het functioneren van de professional.

(3) Zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van UZIN UTZ Nederland, is het de inlener niet toegestaan de professional op zijn beurt  ter beschikking te stellen of door te lenen aan een derde (al dan niet buiten Nederland) dan wel de professional zelf in dienst te nemen of daartoe te bewegen.

(4) UZIN UTZ Nederland is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van de inlener of een derde indien zij, ongeacht de reden daarvan, de professional niet (meer) op dezelfde wijze of omvang als tevoren overeengekomen aan de inlener ter beschikking kan stellen, alsmede niet voor schade of kosten als gevolg van een doen of nalaten van de professional, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van UZIN UTZ Nederland of van de tot haar bedrijfsleiding behorende leidinggevende medewerkers. Alsdan is de aansprakelijkheid van UZIN UTZ Nederland beperkt conform artikel 7.

(5) Tenzij UZIN UTZ Nederland dat tevoren schriftelijk aan de inlener kenbaar heeft gemaakt, is de professional nimmer bevoegd om in naam dan wel voor rekening of risico van UZIN UTZ Nederland te handelen.

(6) Alle informatie die de professional aan de inlener verstrekt aangaande UZIN UTZ Nederland (zoals werkwijzen, activiteiten en dergelijke) dient de inlener vertrouwelijk te behandelen en mag hij uitsluitend toepassen in het kader van de terbeschikkingstelling.

(7) Ingeval de inlener het bepaalde in lid 3 of 6 van dit artikel schendt, komt hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Alsdan is de inlener een direct en ineens opeisbare boete verschuldigd van € 10.000,--, onverminderd het recht om aanvullende schadevergoeding te eisen.

18.  ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

(1) De inlener draagt zorgt voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van de professional in verband met de te verrichten werkzaamheden.

(2) De inlener verstrekt de professional voldoende concrete en tijdige aanwijzingen en benodigde beschermingsmiddelen ter voorkoming van schade tijdens de uitoefening van werkzaamheden.

(3) De inlener is tegenover de professional en UZIN UTZ Nederland aansprakelijk en uit dien hoofde gehouden de schade te vergoeden die de professional lijdt in het kader dan wel als gevolg van de terbeschikkingstelling, tenzij de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van de professional, dit onverminderd het bepaalde in artikel 7.

(4) De inlener vrijwaart UZIN UTZ Nederland te allen tijde voor aanspraken van derden tegenover UZIN UTZ Nederland vanwege het niet nakomen van een verplichting uit de voorgaande leden. UZIN UTZ Nederland is bevoegd eventuele aanspraken tegenover de inlener uit dien hoofde te cederen aan een derde.

(5) Indien de professional wordt geconfronteerd met een ongeval of ziekte, stelt de inlener UZIN UTZ Nederland daarvan onverwijld in kennis en zorgt ervoor dat er een deugdelijke ongevalsrapportage wordt opgemaakt en een afschrift daarvan aan UZIN UTZ Nederland wordt verstrekt.

(6) De inlener is verplicht een deugdelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten dan wel in stand te houden voor de dekking van alle directe en indirecte schades als bedoeld in dit artikel alsmede als bedoeld in artikel 7. Op eerste verzoek van UZIN UTZ Nederland is de inlener gehouden kosteloos inzage te geven in de polis dan wel polisvoorwaarden dan wel bewijsstukken te verstrekken ter zake de betaling van premies.

Systemen voor de voorbereiding van de ondergrond en het leggen van alle soorten vloeren

Machines en speciaal gereedschap voor de voorbereiding van de ondergrond en het leggen van alle soorten bedekking

Compleet assortiment voor de verwerking, renovatie en onderhoud van houten vloeren

Kunsthars- en cementgebonden vloersystemen met functionele en decoratieve afwerkingsmogelijkheden

Systemen en producten voor het verwerken van tegels en natuursteen

Hoogwaardige gereedschappen om te schilderen, te stucen en voor droogbouw