PRIVACYBELEID UZIN UTZ NEDERLAND BV

Bedankt voor uw belangstelling voor onze onderneming. De bescherming van gegevens heeft voor de directie van de Uzin Utz Nederland B.V. een bijzonder hoge prioriteit. Het gebruik van de internetpagina's van de Uzin Utz Nederland B.V. is mogelijk zonder vermelding van persoonlijke gegevens; als een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale bedrijfsdiensten via onze website, kan de verwerking van persoonlijke gegevens noodzakelijk worden. Als de verwerking van persoonlijke gegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen wij over het algemeen toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, zal altijd in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en met de landspecifieke gegevensbeschermingsvoorschriften die van toepassing zijn op de Uzin Utz Nederland B.V. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil onze onderneming het algemene publiek informeren over de aard, de reikwijdte en het doel van de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien wordt het algemene publiek betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring en geïnformeerd over de rechten waarop zij aanspraak kan maken.

Als verantwoordelijke voor de verwerking heeft Uzin Utz Nederland B.V. talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, zo goed mogelijk te beschermen. Gegevensoverdracht via internet kan echter in principe veiligheidshiaten vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden staat het elke betrokkene vrij om persoonlijke gegevens op een andere manier aan ons door te geven, bijvoorbeeld per telefoon.
 

1. DEFINITIE

De gegevensbeschermingsverklaring van de Uzin Utz Nederland B.V. is gebaseerd op de termen die door de Europese wetgever zijn gebruikt voor de goedkeuring van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Onze gegevensbeschermingsverklaring moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, maar ook voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, willen we eerst de gebruikte terminologie uitleggen.

In deze gegevensbeschermingsverklaring gebruiken we onder andere de volgende termen:

a) Persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens zijn alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"). Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

b) Betrokkene

De betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de voor de verwerking verantwoordelijke.

c) Verwerking

Verwerking is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

d) Beperking van verwerking

Beperking van verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

e) Profilering

Profilering: elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens bestaande uit het gebruik van persoonsgegevens voor de beoordeling van bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon, in het bijzonder voor de analyse of voorspelling van aspecten die verband houden met de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen.

f) Pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige manier dat de persoonsgegevens niet langer kunnen worden toegeschreven aan een specifieke betrokkene zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat dergelijke aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

g) Verantwoordelijke voor de verwerking of voor de verwerking verantwoordelijke

De voor de verwerking verantwoordelijke of de voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer het doel van en de middelen voor deze verwerking worden bepaald door de wetgeving van de Unie of de lidstaat, kunnen de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanwijzing in de wetgeving van de Unie of de lidstaat worden vastgesteld.

h) Verwerker

De verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die of dat ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

i) Ontvanger

De ontvanger is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig andere instantie aan wie, al dan niet als derde, de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een bepaald onderzoek overeenkomstig de wetgeving van de Unie of van een lidstaat, worden echter niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties moet in overeenstemming zijn met de toepasselijke gegevensbeschermingsregels, afhankelijk van de doeleinden van de verwerking.

j) Derde partij

De derde partij is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of orgaan anders dan de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder rechtstreeks gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken.

k) Toestemming

Toestemming van de betrokkene is elke vrije, specifieke, op informatie berustende en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een duidelijke, bevestigende handeling te kennen geeft in te stemmen met de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.
 

2. NAAM EN ADRES VAN DE VERANTWOORDELIJKE VOOR GEGEVENSBESCHERMING

De verantwoordelijke voor de doeleinden van de General Data Protection Regulation (GDPR), andere wetten inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is:

Uzin Utz Nederland bv
Bouwstraat 18
7483 PA HAAKSBERGEN
Nederland

Telefoon: +31 53 573 73 73

E-mail: nl@uzin-utz.com
Website: nl.uzin-utz.com/ 
 

3. NAAM EN ADRES VAN DE FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Naam en adres van de verantwoordelijke persoon voor gegevensbescherming

Berry Pol
Uzin Utz Nederland bv
Bouwstraat 18
7483 PA HAAKSBERGEN
Nederland

Telefoon: +31 53 573 73 73

E-mail: nl@uzin-utz.com of datenschutz(at)uzin-utz.com
Website: www.uzin-utz.com

Elke betrokkene kan te allen tijde rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming met alle vragen en suggesties over gegevensbescherming.
 

4. COOKIES

De internetpagina's van Uzin Utz Nederland B.V. maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen.

Veel internetsites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina's en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte internetsites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd met behulp van de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan Uzin Utz Nederland B.V. de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd voor de gebruiker. Cookies stellen ons, zoals eerder vermeld, in staat om gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruik van onze website voor gebruikers gemakkelijker te maken. De websitegebruiker die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij elk bezoek aan de website toegangsgegevens in te voeren, omdat deze door de website worden overgenomen en de cookie dus op het computersysteem van de gebruiker wordt opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in een online winkel. De webwinkel onthoudt de artikelen die een klant via een cookie in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies via onze website verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en kan zo het plaatsen van cookies permanent weigeren. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma's. Dit is mogelijk in alle populaire internetbrowsers. Dit is mogelijk in alle populaire internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, kunnen mogelijk niet alle functies van onze website volledig worden gebruikt.
 

5. Google Analytics

Als u toestemming hebt gegeven, maakt deze website gebruik van Google Analytics 4, een webanalysedienst van Google LLC. De verantwoordelijke partij voor gebruikers in de EU/EER en Zwitserland is Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google").

Omvang van de verwerking
Google Analytics maakt gebruik van cookies die een analyse van uw gebruik van onze websites mogelijk maken. De door middel van de cookies verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Bij Google Analytics 4 is IP-adresanonimisering standaard ingeschakeld. Door IP-anonimisering wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Volgens Google wordt het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Tijdens uw websitebezoek wordt uw gebruikersgedrag vastgelegd in de vorm van "gebeurtenissen". Gebeurtenissen kunnen zijn:

 • Paginaweergaves
 • Eerste bezoek aan de website
 • Begin van een sessie
 • Uw "klikpad", interactie met de website
 • Scrollen (wanneer een gebruiker naar de onderkant van de pagina scrollt (90%))
 • Kliks op externe links
 • Interne zoekopdrachten
 • Interactie met video's
 • Downloads van bestanden
 • Bekeken/aangeklikte advertenties
 • Taalinstellingen

Ook opgenomen:

 • Uw locatie bij benadering (regio)
 • Uw IP-adres (in verkorte vorm)
 • Technische informatie over je browser en de eindapparaten die je gebruikt (bijv. taalinstelling, schermresolutie)
  uw internetprovider
 • De referrer URL (via welke website/advertentie medium u op deze website terecht bent gekomen)

Doeleinden van de verwerking
In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw pseudoniem gebruik van de website te evalueren en om rapporten over de website-activiteit samen te stellen. De rapporten van Google Analytics dienen om de prestaties van onze website en het succes van onze marketingcampagnes te analyseren.

Ontvangers
Ontvanger van de gegevens is/mag zijn:

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (als verwerker onder art. 28 DSGVO).
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS.
 • Alphabet Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS

Het kan niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten toegang krijgen tot de gegevens die door Google zijn opgeslagen.

Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie
Voor zover gegevens buiten de EU/EER worden verwerkt en er geen sprake is van een niveau van gegevensbescherming dat overeenkomt met de Europese norm, hebben we met de serviceprovider contractuele clausules volgens de EU-standaard afgesloten om een passend niveau van gegevensbescherming vast te stellen. Het moederbedrijf van Google Ierland, Google LLC, is gevestigd in Californië, VS. Een overdracht van gegevens naar de VS en toegang door Amerikaanse autoriteiten tot de door Google opgeslagen gegevens kan niet worden uitgesloten. Vanuit het oogpunt van gegevensbescherming worden de Verenigde Staten momenteel beschouwd als een derde land. U hebt daar niet dezelfde rechten als binnen de EU/EER. U hebt mogelijk geen recht op rechtsmiddelen tegen toegang door autoriteiten.

Duur van opslag
De door ons verzonden en aan cookies gekoppelde gegevens worden automatisch na 14 maanden verwijderd. Het verwijderen van gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, gebeurt automatisch één keer per maand.

Wettelijke basis
De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is uw toestemming conform Art.6 para.1 p.1 lit. a GDPR.

Herroeping
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. De rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot de herroeping blijft onaangetast.

U kunt het opslaan van cookies ook van meet af aan voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. Als u uw browser zo instelt dat alle cookies worden geweigerd, kan dit echter leiden tot een beperking van de functionaliteiten op deze en andere websites. Bovendien kunt u voorkomen dat gegevens die door de cookie worden gegenereerd en verband houden met uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) worden doorgestuurd naar Google en door Google worden verwerkt, door

a. geen toestemming te geven voor het plaatsen van de cookie of
b. HIER de browser add-on te downloaden en te installeren om Google Analytics uit te schakelen.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en het privacybeleid van Google vindt u op https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/ en op https://policies.google.com/?hl=en.


6. GOOGLE RECAPTCHA

Als u toestemming hebt gegeven, wordt Google reCAPTCHA gebruikt op deze website. De verantwoordelijke entiteit voor gebruikers in de EU/EER en Zwitserland is Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google").

Reikwijdte van de verwerking:
Het doel van reCAPTCHA is om te controleren of gegevensinvoer op onze website (bijv. hier bij ons in het sollicitatieformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma wordt gedaan. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website binnenkomt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, tijd die de websitebezoeker op de website doorbrengt of muisbewegingen die de gebruiker maakt; cookies (deze lijst is niet volledig). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.  De reCAPTCHA-analyses worden volledig op de achtergrond uitgevoerd. Bezoekers van de website worden er niet van op de hoogte gesteld dat er een analyse plaatsvindt.

Wettelijke basis:
We gebruiken reCAPTCHA alleen op onze website als u daarvoor toestemming hebt gegeven; dan is de rechtsgrondslag art. 6 lid 1 lit. b DSGVO (toestemming). Als u geen toestemming hebt gegeven, wordt reCAPTCHA niet uitgevoerd. U zult echter iets zien op het portaal voor aanvragers dat lijkt op een CAPTCHA; dit is echter een zelfgeprogrammeerde tool.

Nadat toestemming is gegeven, vindt gegevensverwerking ook plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Als website-exploitant hebben we een legitiem belang bij het optimaliseren van onze online service en het beschermen van deze service tegen misbruik van geautomatiseerde spionage en SPAM.

Ontvangers:
Ontvangers van de gegevens zijn/kunnen zijn:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (als verwerker volgens art. 28 DSGVO).
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS.
Alphabet Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS
Het kan niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten toegang krijgen tot de gegevens die door Google zijn opgeslagen.

Doorgifte aan derde landen:
Voor zover gegevens buiten de EU/EER worden verwerkt en er geen sprake is van een niveau van gegevensbescherming dat overeenkomt met de Europese norm, hebben we met de serviceprovider contractuele clausules volgens de EU-standaard afgesloten om een passend niveau van gegevensbescherming vast te stellen. Het moederbedrijf van Google Ierland, Google LLC, is gevestigd in Californië, VS. Een overdracht van gegevens naar de VS en toegang door Amerikaanse autoriteiten tot de door Google opgeslagen gegevens kan niet worden uitgesloten. Vanuit het oogpunt van gegevensbescherming worden de Verenigde Staten momenteel beschouwd als een derde land. Je hebt daar niet dezelfde rechten als binnen de EU/EER. U hebt mogelijk geen rechtsmiddelen tegen toegang door autoriteiten.

Intrekking:
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. De rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot de herroeping blijft hierdoor onaangetast.

Meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google vindt u op de volgende links:

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ en https://www.google.com/recaptcha/about/.


7. DOCUSIGN

We gebruiken het transactie beheer platform DocuSign. De serviceprovider is het Amerikaanse bedrijf DocuSign, inc., 221 Main Street Suite 1000 San Francisco, CA 94105. VS.

Wanneer je documenten indient bij DocuSign, verzamelen en verwerken we persoonsgegevens van je. Om een rechtsgeldige ondertekening en een geldige afsluiting van een contract te garanderen en te documenteren worden over het algemeen de volgende gegevens verwerkt. Afhankelijk van het respectieve formulier:

 • Naam, gebruikersnaam, e-mailadres, telefoonnummer en postadres van de handelende persoon.
 • Documentatie van activiteiten en statuswijzigingen incl. datum en tijd (bijv. verzending, ondertekening, afwijzing, doorzending en annulering)
 • Type handtekening en gebruikte authenticatiemethode
 • Metagegevens over de transactie, documentgeschiedenis en onderwerp
 • Systeeminformatie, zoals IP-adressen en andere online identificatie- en locatie gegevens, indien van toepassing.

Bij het leveren van de DocuSign-service kunnen persoonsgegevens worden verwerkt door verwerkers die in de VS zijn gevestigd (bijv. in het kader van ondersteuningsservices of de overdracht van transactiegegevens).

We willen erop wijzen dat de VS geen veilig derde land is in de zin van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Amerikaanse bedrijven kunnen verplicht worden om persoonlijke gegevens te overhandigen aan veiligheidsinstanties zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kan ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. inlichtingendiensten) uw gegevens op de servers verwerken, evalueren en permanent opslaan voor controle doeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten. 

DocuSign waarborgt de juiste garanties voor de overdracht zoals vereist volgens art. 46 (1) DGSVO door middel van officieel goedgekeurde bindende interne regels voor gegevensbescherming (zogenaamde Binding Corporate Rules - BCR) in overeenstemming met Art. 46 II b) in combinatie met Art. 47 DGSVO. De momenteel geldende bindende bedrijfsregels van DocuSign zijn te vinden op: https://www.docusign.com/trust/privacy/binding-corporate-rules.

Meer informatie over gegevensbescherming bij DocuSign vindt u op: https://www.docusign.com/privacy

Uw gegevens worden uit onze systemen verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Het gebruik van DocuSign dient het legitieme belang van het formeel vereenvoudigen en versnellen van het proces van het juridisch ondertekenen van documenten door middel van een elektronische handtekening. De rechtsgrondslag voor de eerste verwerking van persoonsgegevens is daarom Art. 6 para 1. lid. f) DSGVO.

Als u als contractant zelf elektronisch ondertekent via DocuSign, geeft u toestemming voor de elektronische ondertekening via DocuSign. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is uw toestemming volgens Art. 6 para.1 lid. a) DSGVO. Het gebruik van DocuSign is niet verplicht en een conventionele handtekening is nog steeds mogelijk.

Het document dat is ondertekend via DocuSign is regelmatig de basis voor de levering van goederen of het leveren van een andere dienst of tegenprestatie: de verdere noodzakelijke verwerking is dan gebaseerd op Art. 6 para. 1 lid. b) DSGVO.


8. Algemene gegevens en informatie verzamelen

De website van Uzin Utz Nederland B.V. verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. Verzameld kunnen worden (1) de gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de website vanwaar een toegangssysteem onze website bereikt (zogenaamde referrers), (4) de subwebsites, (5) de datum en het tijdstip van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) alle andere soortgelijke gegevens en informatie die kunnen worden gebruikt in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt Uzin Utz Nederland B.V. geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is veeleer nodig om (1) de inhoud van onze website correct af te leveren, (2) de inhoud van onze website en de reclame daarop te optimaliseren, (3) de levensvatbaarheid van onze informatietechnologiesystemen en websitetechnologie op de lange termijn te waarborgen en (4) rechtshandhavingsinstanties de informatie te verstrekken die nodig is voor strafrechtelijke vervolging in geval van een cyberaanval. Daarom analyseert Uzin Utz Nederland B.V. anoniem verzamelde gegevens en informatie statistisch, met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te verbeteren en een optimaal beschermingsniveau te waarborgen voor de persoonlijke gegevens die wij verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden apart opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.
 

9. Abonneren op onze nieuwsbrieven

Op de website van Uzin Utz Nederland B.V. wordt gebruikers de mogelijkheid geboden zich te abonneren op de nieuwsbrief van onze onderneming. Het invoermasker dat hiervoor wordt gebruikt, bepaalt welke persoonsgegevens worden doorgegeven en wanneer de nieuwsbrief bij de controller wordt besteld.

Uzin Utz Nederland B.V. informeert haar klanten en zakenpartners regelmatig door middel van een nieuwsbrief over bedrijfsaanbiedingen. De nieuwsbrief van de onderneming kan alleen door de betrokkene worden ontvangen als (1) de betrokkene over een geldig e-mailadres beschikt en (2) de betrokkene zich aanmeldt voor het verzenden van de nieuwsbrief. Er wordt een bevestigingsmail gestuurd naar het e-mailadres dat door de betrokkene voor de eerste keer is geregistreerd voor het verzenden van de nieuwsbrief, om juridische redenen in het kader van de dubbele opt-in-procedure. Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om te bewijzen dat de eigenaar van het e-mailadres als de betrokkene gemachtigd is om de nieuwsbrief te ontvangen.

Tijdens de registratie voor de nieuwsbrief slaan we ook het IP-adres op van het computersysteem dat door de internetprovider (ISP) is toegewezen en door de betrokkene wordt gebruikt ten tijde van de registratie, evenals de datum en het tijdstip van de registratie. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om later inzicht te krijgen in het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene en dient derhalve het doel van de rechtsbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke.

De persoonsgegevens die worden verzameld als onderdeel van een inschrijving voor de nieuwsbrief, worden alleen gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Daarnaast kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd, voor zover dit noodzakelijk is voor het functioneren van de nieuwsbriefdienst of een inschrijving in kwestie, zoals dit het geval kan zijn bij wijzigingen in het aanbod van de nieuwsbrief of bij een wijziging in technische omstandigheden. Er vindt geen overdracht plaats van persoonlijke gegevens die door de nieuwsbriefdienst zijn verzameld aan derden. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan te allen tijde door de betrokkene worden beëindigd. De toestemming voor de opslag van persoonlijke gegevens, die de betrokkene heeft gegeven voor de verzending van de nieuwsbrief, kan te allen tijde worden ingetrokken. Voor het intrekken van de toestemming staat er een overeenkomstige link in elke nieuwsbrief. Het is ook mogelijk om u op elk gewenst moment rechtstreeks op de website van de verwerkingsverantwoordelijke af te melden voor de nieuwsbrief of om dit op een andere manier aan de verwerkingsverantwoordelijke mee te delen.
 

10. Nieuwsbrief-tracking

De nieuwsbrief van Uzin Utz Nederland B.V. bevat zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die in dergelijke e-mails is ingebed en in HTML-formaat wordt verzonden om registratie en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische analyse van het succes of falen van online marketingcampagnes mogelijk. Op basis van de ingesloten trackingpixel kan Uzin Utz Nederland B.V. zien of en wanneer een e-mail door een betrokkene is geopend en welke links in de e-mail door de betrokkene zijn opgeroepen.

Dergelijke persoonsgegevens die worden verzameld in de trackingpixels in de nieuwsbrieven, worden opgeslagen en geanalyseerd door de verwerkingsverantwoordelijke om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en om de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter af te stemmen op de interesses van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Betrokkenen hebben te allen tijde het recht om de betreffende afzonderlijke toestemmingsverklaring in te trekken door middel van de double-opt-in procedure. Na herroeping worden deze persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking gewist. De Uzin Utz Nederland B.V. beschouwt een intrekking van de ontvangst van de nieuwsbrief automatisch als een herroeping.
 

11. Contactmogelijkheden via de website

De website van de Uzin Utz Nederland B.V. bevat informatie die een snel elektronisch contact met onze onderneming mogelijk maakt, evenals directe communicatie met ons, die ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres) bevat. Als een betrokkene contact opneemt met de controller per e-mail of via een contactformulier, worden de persoonlijke gegevens die door de betrokkene zijn verzonden automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden verzonden, worden opgeslagen ten behoeve van de verwerking van of het contact met de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.
 

12. Routinematig wissen en blokkeren van persoonlijke gegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene alleen gedurende de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken, of voor zover dit is toegestaan door de Europese wetgever of andere wetgevers in wet- of regelgeving waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen.

Als het opslagdoel niet van toepassing is of als een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagperiode verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke vereisten.
 

13. Rechten van de betrokkene

a) Recht op bevestiging

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke bevestiging te krijgen of hem of haar betreffende persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt. Als een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op bevestiging, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke.

b) Recht van toegang

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de verwerkingsverantwoordelijke op elk moment gratis informatie te verkrijgen over zijn of haar opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van deze informatie. Bovendien verlenen de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie:

Voorts heeft de betrokkene het recht om informatie te verkrijgen over de vraag of persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Indien dit het geval is, heeft de betrokkene het recht te worden geïnformeerd over de passende waarborgen met betrekking tot de doorgifte.

Als een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op toegang, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • de doeleinden van de verwerking
 • de betrokken categorieën persoonsgegevens
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
 • indien mogelijk, de beoogde periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die zijn gebruikt om die periode te bepalen
 • het bestaan van het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking van persoonsgegevens betreffende de betrokkene te verlangen, of om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken
 • het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
  wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, zoals bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en, ten minste in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, alsmede het belang en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

c) Recht op rectificatie

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke zonder onnodige vertraging rectificatie van hem of haar betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

Als een betrokkene dit recht op rectificatie wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

d) Recht op wissen (recht om te worden vergeten)

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke te verlangen dat de hem betreffende persoonsgegevens zonder onnodige vertraging worden gewist, en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht om persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende gronden van toepassing is, zolang de verwerking niet noodzakelijk is:

Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene wenst te verzoeken om het wissen van persoonsgegevens die zijn opgeslagen door de Uzin Utz Nederland B.V., kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. Een medewerker van Uzin Utz Nederland B.V. zal er onverwijld voor zorgen dat het verzoek om gegevenswissing onmiddellijk wordt ingewilligd.

Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van artikel 17, lid 1, verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt de verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van de tenuitvoerlegging, redelijke maatregelen, met inbegrip van technische maatregelen, om andere verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat de betrokkene heeft verzocht dat alle koppelingen naar of kopieën of reproducties van die persoonsgegevens door die verwerkingsverantwoordelijken worden gewist, voor zover verwerking niet vereist is. Een medewerker van de Uzin Utz Nederland B.V. zal in individuele gevallen de noodzakelijke maatregelen treffen.

 • De persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.
 • De betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking is gebaseerd in overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR, of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
 • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de GDPR en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2, van de GDPR.
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.
 • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, van de GDPR.

e) Recht op beperking van de verwerking

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer een van de volgende voorwaarden van toepassing is:

Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene wil verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens die door de Uzin Utz Nederland B.V. zijn opgeslagen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van de Uzin Utz Nederland B.V. zal de beperking van de verwerking regelen.

 • De juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
 • De verwerking is onwettig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.
 • De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
 • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de GDPR in afwachting van de verificatie of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om de hem betreffende persoonsgegevens die aan een voor de verwerking verantwoordelijke zijn verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Hij of zij heeft het recht om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven zonder belemmering van de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, zolang de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR, of op een overeenkomst krachtens artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR, en de verwerking wordt uitgevoerd via geautomatiseerde middelen, zolang de verwerking niet noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

Bovendien heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn of haar recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de GDPR het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere te laten overdragen, wanneer dit technisch haalbaar is en wanneer dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen.

Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met elke medewerker van de Uzin Utz Nederland B.V.

g) Recht van bezwaar

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens die is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de GDPR. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

De Uzin Utz Nederland B.V. zal de persoonsgegevens niet langer verwerken in geval van bezwaar, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Als de Uzin Utz Nederland B.V. persoonsgegevens verwerkt voor direct marketing, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dit is van toepassing op profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden, zal Uzin Utz Nederland B.V. de persoonsgegevens niet langer verwerken voor deze doeleinden.

Daarnaast heeft de betrokkene het recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens door de Uzin Utz Nederland B.V. voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden, of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de GDPR, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene contact opnemen met elke medewerker van de Uzin Utz Nederland B.V. Daarnaast staat het de betrokkene vrij om in de context van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, gebruik te maken van zijn of haar recht om bezwaar te maken via geautomatiseerde middelen met behulp van technische specificaties.

Om het recht van bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene contact opnemen met elke medewerker van Uzin Utz Nederland B.V. Daarnaast staat het de betrokkene vrij om in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en onverminderd Richtlijn 2002/58/EG, gebruik te maken van zijn of haar recht om bezwaar te maken via geautomatiseerde middelen met behulp van technische specificaties.

h) Geautomatiseerde individuele besluitvorming, met inbegrip van profilering

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem op soortgelijke wijze in aanmerkelijke mate treft, zolang het besluit (1) niet noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) niet is toegestaan op grond van EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en waarin tevens passende maatregelen zijn vastgesteld ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, of (3) niet is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

i) Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om zijn of haar toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

Als de betrokkene gebruik wil maken van het recht om zijn toestemming in te trekken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van Uzin Utz Nederland B.V.
 

14. Gegevensbescherming voor sollicitaties en de sollicitatieprocedures

De verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van aanvragers ten behoeve van de verwerking van de aanvraagprocedure. De verwerking kan ook elektronisch worden uitgevoerd. Dit is in het bijzonder het geval indien een sollicitant overeenkomstige sollicitatiedocumenten per e-mail of door middel van een webformulier op de website bij de verantwoordelijke voor de verwerking indient. Als de verantwoordelijke voor de verwerking een arbeidsovereenkomst sluit met een sollicitant, worden de ingediende gegevens opgeslagen om de arbeidsrelatie te verwerken in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Indien de verwerkingsverantwoordelijke geen arbeidsovereenkomst met de sollicitant sluit, worden de sollicitatiedocumenten automatisch gewist twee maanden na kennisgeving van het weigeringsbesluit, mits geen andere legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke zich tegen het wissen verzetten.
 

15. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Facebook

Op deze website heeft de daarvoor verantwoordelijke afdeling componenten van het bedrijf Facebook geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een plaats voor sociale ontmoetingen op het internet, een online gemeenschap, die meestal gebruikers in staat stelt om met elkaar te communiceren en te interageren in een virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen, of de internetgemeenschap in staat stellen persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Facebook biedt gebruikers van sociale netwerken de mogelijkheid om privéprofielen aan te maken, foto's te uploaden en te netwerken via vriendschapsverzoeken.

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten. Indien een persoon buiten de Verenigde Staten of Canada woont, is de verantwoordelijke voor de verwerking Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze internetpresentatie, die wordt beheerd door de controller en waarin een Facebook-component (Facebook plug-ins) werd geïntegreerd, wordt de webbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om de weergave van de overeenkomstige Facebook-component van Facebook te downloaden via de Facebook-component. Een overzicht van alle Facebook-plug-ins vindt u onder developers.facebook.com/docs/plugins/. In het kader van deze technische procedure wordt Facebook meegedeeld welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene heeft bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op Facebook, detecteert Facebook bij elke oproep van de betrokkene op onze website - en voor de gehele duur van hun verblijf op onze website - welke specifieke sub-site van onze internetpagina door de betrokkene is bezocht. Deze informatie wordt verzameld via de Facebook-component en gekoppeld aan de respectieve Facebook-account van de betrokkene. Als de betrokkene klikt op een van de Facebook-knoppen die zijn geïntegreerd in onze website, bijvoorbeeld de knop "Vind ik leuk", of als de betrokkene een commentaar achterlaat, dan koppelt Facebook deze informatie aan de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonlijke gegevens op.

Facebook ontvangt via de Facebook-component altijd informatie over een bezoek van de betrokkene aan onze website, wanneer de betrokkene ten tijde van het oproepen van onze website tegelijkertijd bij Facebook is ingelogd. Dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Facebook-component klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van informatie aan Facebook niet wenselijk is voor de betrokkene, kan hij of zij dit voorkomen door zich af te melden bij zijn of haar Facebook-account voordat een oproep naar onze website wordt gedaan.

De door Facebook gepubliceerde richtlijn voor gegevensbescherming, die beschikbaar is op facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Facebook. Daarnaast wordt uitgelegd welke instellingsopties Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Bovendien worden er verschillende configuratieopties beschikbaar gesteld om het verzenden van gegevens naar Facebook uit te schakelen. Deze toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om het doorsturen van gegevens naar Facebook te elimineren.
 

16. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Instagram

Op deze website heeft de controller onderdelen van de dienst Instagram geïntegreerd. Instagram is een dienst die kan worden gekwalificeerd als een audiovisueel platform, dat gebruikers in staat stelt om foto's en video's te delen en dergelijke gegevens te verspreiden in andere sociale netwerken.

De exploitatiemaatschappij van de door Instagram aangeboden diensten is Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland.

Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die wordt beheerd door de controller en waarop een Instagram-component (Insta-knop) werd geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om een weergave van de overeenkomstige Instagram-component van Instagram te downloaden. In de loop van deze technische procedure wordt Instagram zich ervan bewust welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene werd bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd op Instagram is ingelogd, detecteert Instagram bij elke oproep van de betrokkene op onze website - en voor de volledige duur van zijn verblijf op onze website - welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht. Deze informatie wordt verzameld via de Instagram-component en wordt gekoppeld aan de desbetreffende Instagram-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Instagram-knoppen klikt, koppelt Instagram deze informatie aan de persoonlijke Instagram-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonlijke gegevens op.

Instagram ontvangt via de Instagram-component informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, op voorwaarde dat de betrokkene op het moment van de oproep op onze website is ingelogd bij Instagram. Dit gebeurt ongeacht of de persoon op de Instagram-knop klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van informatie naar Instagram niet wenselijk is voor de betrokkene, dan kan hij of zij dit voorkomen door zich af te melden bij zijn of haar Instagram-account voordat er een oproep naar onze website wordt gedaan.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Instagram kunnen worden opgevraagd onder https://privacycenter.instagram.com/.
 

17. Gegevensbeschermingbepalingen over het toepassen en gebruik van LinkedIn

De verwerkingsverantwoordelijke heeft componenten van de LinkedIn Corporation geïntegreerd op deze website. LinkedIn is een sociaal netwerk op het internet dat gebruikers met zakelijke contacten in staat stelt om nieuwe zakelijke contacten aan te gaan en daarmee te communiceren. LinkedIn kent meer dan 400 miljoen geregistreerde gebruikers in meer dan 200 landen. Daarmee is LinkedIn momenteel het grootste platform voor zakelijke contacten en de website kent een van de hoogste bezoekersaantallen ter wereld.

Exploitant van LinkedIn is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Voor privacyzaken buiten de Verenigde Staten is LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, verantwoordelijk.

Met elk bezoek aan een van de afzonderlijke pagina's van deze website die wordt beheerd door de verwerkingsverantwoordelijke en waarin een LinkedIn component (LinkedIn plug-in) is geïntegreerd, krijgt de webbrowser op het IT-systeem van de betrokkene automatisch de opdracht om de display van de corresponderende LinkedIn component te downloaden van LinkedIn. Op de volgende URL vindt u meer informatie over de LinkedIn plug-ins: https://developer.linkedin.com/plugins.Tijdens deze technische procedure wordt LinkedIn op de hoogte gesteld van welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd bij LinkedIn, weet LinkedIn bij elk bezoek aan onze website door de betrokkene - en tijdens zijn of haar gehele bezoek aan onze internetsite - welke specifieke subpagina van onze internetpagina wordt bezocht door de betrokkene. Deze informatie wordt verzameld door de LinkedIn component en geassocieerd met het respectievelijke LinkedIn account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de LinkedIn buttons klikt die zijn geïntegreerd in onze website dan koppelt LinkedIn deze informatie aan het persoonlijke LinkedIn gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonsgegevens op.

LinkedIn ontvangt informatie via de LinkedIn component dat de betrokkene onze internetsite heeft bezocht maar alleen als de betrokkene is ingelogd bij LinkedIn wanneer hij of zij onze website bezoekt. Dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de LinkedIn button klikt of niet. Als de betrokkene deze overdracht van informatie aan LinkedIn niet wenst, kan hij of zij dit voorkomen door uit te loggen uit zijn of haar LinkedIn account voordat ze onze website bezoeken.

Via deze link https://www.linkedin.com/psettings/ biedt LinkedIn u de mogelijkheid om uit te schrijven van e-mailberichten, Sms-berichten en gerichte advertenties en hier kunt u ook de advertentie-instellingen beheren. LinkedIn maakt ook gebruik van verwante bedrijven zoals Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua en Lotame. Het plaatsen van cookies kan worden geweigerd krachtens het privacybeleid dat beschikbaar is op https://de.linkedin.com/legal/cookie-policy?_l=nl_NL. Ga voor het toepasselijke privacybeleid van LinkedIn naar https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=nl_NL. Het cookybeleid van LinkedIn is beschikbaar op: https://de.linkedin.com/legal/cookie-policy?_l=nl_NL.


18. Data protection provisions about the application and use of YouTube

Op deze website heeft de verantwoordelijke afdeling onderdelen van YouTube geïntegreerd. YouTube is een videoportaal op internet dat uitgevers van video's in staat stelt om gratis videoclips en andere gebruikers te plaatsen, die ook gratis kunnen worden bekeken, beoordeeld en becommentarieerd. Op YouTube kun je allerlei soorten video's publiceren, zodat je toegang hebt tot zowel volledige films en tv-uitzendingen, als muziekvideo's, trailers en video's die door gebruikers zijn gemaakt via het internetportaal.

De werkmaatschappij van YouTube is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die wordt beheerd door de voor de verwerking verantwoordelijke en waarop een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om een weergave van de desbetreffende YouTube-component te downloaden. Meer informatie over YouTube is te vinden op www.youtube.com/yt/about/en/. Tijdens deze technische procedure komen YouTube en Google te weten welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht.

Als de betrokkene is ingelogd op YouTube, herkent YouTube bij elke oproep naar een subpagina die een YouTube-video bevat, welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en toegewezen aan het respectieve YouTube-account van de betrokkene.

Als de betrokkene is ingelogd op YouTube, herkent YouTube bij elke oproep naar een subpagina die een YouTube-video bevat, welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en toegewezen aan het respectieve YouTube-account van de betrokkene.

YouTube en Google ontvangen informatie via de YouTube-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht, indien de betrokkene op het moment van het oproepen van onze website is ingelogd op YouTube; dit gebeurt ongeacht of de persoon op een YouTube-video klikt of niet. Indien een dergelijke overdracht van deze informatie aan YouTube en Google niet wenselijk is voor de betrokkene, kan de overdracht worden voorkomen indien de betrokkene uitlogt uit zijn eigen YouTube-account voordat een oproep naar onze website wordt gedaan.

De gegevensbeschermingsbepalingen van YouTube, beschikbaar op https://policies.google.com/privacy?hl=nl, geven informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door YouTube en Google.
 

19. Juridische basis voor de verwerking

Art. 6(1) lit. a GDPR dient als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarvoor we toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is wanneer verwerkingsactiviteiten noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of voor het verlenen van een andere dienst, is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten. Is ons bedrijf onderworpen aan een wettelijke verplichting waardoor verwerking van persoonsgegevens vereist is, zoals voor het voldoen aan fiscale verplichtingen, dan is de verwerking gebaseerd op Art. 6(1) lit. c GDPR. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker gewond zou raken in ons bedrijf en zijn naam, leeftijd, gegevens van de ziektekostenverzekering of andere vitale informatie zou moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij.

Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op Art. 6(1) lit. d GDPR. Tot slot zou de verwerking gebaseerd kunnen zijn op Art. 6(1) lit. f GDPR. Deze rechtsgrondslag wordt gebruikt voor verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgronden vallen, indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die door ons bedrijf of door een derde worden nagestreefd, behalve wanneer deze belangen zwaarder wegen dan de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereisen. Dergelijke verwerkingen zijn met name toegestaan omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. Hij was van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden verondersteld als de betrokkene een cliënt is van de voor de verwerking verantwoordelijke (overweging 47 zin 2 GDPR).
 

20. De gerechtvaardigde belangen die worden nagestreefd door de voor de verwerking verantwoordelijke of door een derde partij

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6(1) lit. f GDPR, is ons legitieme belang het uitvoeren van onze activiteiten ten gunste van het welzijn van al onze werknemers en de aandeelhouders.
 

21. Periode waarin de persoonlijke gegevens worden opgeslagen

Het criterium voor het bepalen van de bewaartermijn van persoonsgegevens is de betreffende wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van deze periode worden de betreffende gegevens routinematig gewist, zolang ze niet langer noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het contract of het initiëren van een contract.
 

22. Verstrekking van persoonsgegevens als wettelijke of contractuele vereiste; vereiste noodzakelijk om een contract aan te gaan; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van dergelijke gegevens

We verduidelijken dat het verstrekken van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bijv. informatie over de contractpartner). Soms kan het voor het afsluiten van een contract noodzakelijk zijn dat de betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met hem of haar sluit. Als de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan het contract met de betrokkene niet worden gesloten. Voordat de persoonlijke gegevens door de betrokkene worden verstrekt, moet de betrokkene contact opnemen met een medewerker. De medewerker verduidelijkt aan de betrokkene of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van de persoonsgegevens.
 

23. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf maken we geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

Dit privacybeleid is opgesteld door de Privacy Policy Generator van de DGD - Your External DPO die is ontwikkeld in samenwerking met Duitse advocaten van WILDE BEUGER SOLMECKE, Keulen.

CONTACT

GEGEVENSBESCHERMING

Berry Pol
UZIN UTZ Nederland B.V.
Bouwstraat 18
NL-7483 PA HAAKSBERGEN
E-mail: berry.pol(at)uzin-utz.com

UZIN UTZ Nederland bv

Bouwstraat 18
NL-7483 PA HAAKSBERGEN
Telefoon: +31 53 573 73 73
E-Mail: nl(at)uzin-utz.com

Systemen voor de voorbereiding van de ondergrond en het leggen van alle soorten vloeren

Machines en speciaal gereedschap voor de voorbereiding van de ondergrond en het leggen van alle soorten bedekking

Compleet assortiment voor de verwerking, renovatie en onderhoud van houten vloeren

Kunsthars- en cementgebonden vloersystemen met functionele en decoratieve afwerkingsmogelijkheden

Systemen en producten voor het verwerken van tegels en natuursteen

Hoogwaardige gereedschappen om te schilderen, te stucen en voor droogbouw